Τήρηση Βιβλίων Β & Γ Κατηγορίας

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της επιχείρησής σας δε δικαιολογούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την τήρηση του λογιστηρίου σας στην έδρα σας, εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει το ανάλογο λογισμικό λογιστικής διαχείρισης. Στην περίπτωση που η εταιρεία σας δε διαθέτει το ανάλογο λογισμικό, αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων (Β ή Γ κατηγορίας) στην έδρα μας.

Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

Στη Β κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ ενώ στη Γ εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ και υποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική ε­πικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγ­γελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερ­δοσκοπικές ή μη εταιρείες.

Μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων είναι:

  • Φυσικά πρόσωπα για πώληση αγαθών μέχρι και 10.000 ευρώ
  • Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία (εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες) μέχρι του ορίου των 5.000 ευρώ.
  • Όσοι δε θεωρούνται επιτηδευματίες (π.χ. ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση, που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α´], εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού, ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α’] δε θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες, κ.λπ.)


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
© Numerica | Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.